Polisiau

Datganiad Mynediad

Mae Taldraeth yn eiddo Fictoraidd, adeilad rhestredig Gradd II. Mae genym lleoliad parcio preifat ar ochr y ty ar lefel y ddaear. Mae 3 stepan i mewn i'r blaen y ty a 3 yn y cefn. Gallwn drefnu rampiau ar gyfer cadeiriau olwyn. Ar y llawr gwaelod, mae gennym ystafell Glaslyn (gyfarfod, ystafell fwyta ac ystafell frecwast) a thý bach.

Mae'r ystafelloedd gwely wedi eu lleoli ar y llawr cyntaf. Mae 18 step i fyny i'r llawr 1af gyda a rheilffyrdd llaw ar un ochr y grisiau.

Mae pob un o'r ystafelloedd ymolchi 'en suite' efo stepan bach isel i'r teils marmor ac mae yna un stepan i mewn i'r gawod. Mae un o'r ystafelloedd ymolchi gyda bath sy'n sefyll yn rhydd.

Mae ein iard yn weddol wastad gyda digon o le parcio. Rydym o fewn pellter cerdded hawdd i'r pentref, sy'n cynnwys siop archfarchnad fechan, swyddfa bost, bysiau, tacsi, trên Cambrian, trên yr ucheldir Ffestiniog a'r glastraeth tywodlyd.

Mae'r ardd yn weddol wastad hefyd gyda cwpwl o stepan i'r berllen / ardd llysiau.

Polisiau

Gallwch ARCHEBU drwy:
• Alw 01766 770 892
• Ar-lein
• Mae cynigion arbennig ar gael yn achlysurol.
• E-bostio ymholiad archebu at post@taldraeth.com

TALU - Rydym yn derbyn y dull o dalu a ganlyn:
• BACS
• Arian Parod
• Siec - yn daladwy i M.Gwyn

BLAENDAL - 50%, neu mae croeso i chwi dalu'n llawn.

CANSLO
• mwy na 14 diwrnod cyn cyrraedd rydych yn ddyledus am ad-daliad llawn o'r blaendal.
• llai na 14 diwrnod cyn cyrraedd, DIM ad-daliad o'r blaendal.

PLANT
• Lleiafswm plentyn 10 oed (gydag oedolyn)

ANIFAIL ANWES
• Yn anffodus ni allwn ddarparu llety anifeiliaid anwes yn y llety.

YSMYGU
Dim Ysmygu

CYRRAEDD A GADAEL
• Cyrraedd i mewn o 4.00yh - hyd at 10.30yh - Gallwch fod yn hwyrach drwy drefnu ymlaen llaw.
• Gadael cyn 10:30yb

TYNNU LLUNIAU O TALDRAETH
Os ydych yn dymuno tynnu lluniau o safle Taldraeth a thu mewn i Taldraeth, gwerthfawrogwn petaech DDIM yn eu llwytho i'r we a'r Cyfrynghau Cymdeithasol er mwyn sicrhau diogelwch, preifatrwydd a safon y lluniau. Er ein bod ar agor i'r cyhoedd, mae'r safle hefyd yn gartref teuluol.

COVID19 / SALWCH
• Os yw unrhyw westai yn dioddef symptomau coronafeirws neu unrhyw salwch arall yn ystod eu arhosiad gyda ni, dylent adael ini wybod yn syth a dychwelyd i’w cartref i hunan-ynysu, cael prawf neu gysylltu a’u meddyg.
• Byddwch yn wiliadwrus gall y Llywodraeth nodi clo – ac byddwn mewn cysylltiad os bydd hyny, i’ch ad-dalu.
• Fel arall ni allwn ad-dalu neb, felly rydym yn cynghori ein gwestion i sicrhau fod ganddynt yswiriant teithio.

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad: Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG

Rhif Ffôn: 01766 770892

Ebost: post@taldraeth.com

 

Facebook
Twitter

Polisiau

© 2022 Taldraeth. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd